संदेश

March, 2012 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

शिवरक्षास्तोत्रं shiv raksha stotram

शिवरक्षास्तोत्रं
अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः ॥ 
श्री सदाशिवो देवता

अनुष्टुप् छन्दः
श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ॥ चरितं देव-देवस्य महादेवस्य पावनम् । 
अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् ॥१॥ गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् । 
शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः ॥२॥ गंगाधरः शिरः पातु भालं अर्धेन्दुशेखरः । 
नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषण ॥३॥ घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः । 
जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः ॥४॥ श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः । 
भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् ॥५॥ 
हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः । 
नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्राजिनाम्बरः ॥६॥ 
सक्थिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः । 
उरू महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः ॥७॥ 
जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः । 
चरणौ करुणासिंधुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः ॥८॥ 
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । 
स भुक्त्वा सकलान्कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥९॥ ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये । 

दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं daridrya dahan shiv stotram

दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं
विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कणामृताय शशिशेखरधारणाय । 
कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय । 
गंगाधराय गजराज-विमर्दनाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ २॥ भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभव-सागरतारणाय ।
ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ३॥ चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय । मंञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ४॥ पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय  हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय । आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ५॥ भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय ।
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ६॥ 
रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय । 
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ७॥ 
मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय । 
मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ८॥ 
            वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं…

विश्‍वनाथाष्टकम् vishvanaathashtakam

विश्‍वनाथाष्टकम् गङ्गातरङ्ग-रमणीय-जटाकलापं 
गौरीनिरंतर-विभूषित-वामभागम् ।
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ १ ॥
वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं 
वागीश-विष्णु-सुरसेवित-पादपीठम् । 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ २ ॥
भूताधिपं भुजग-भूषण-भूषितांङ्गं 
व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् ।
पाशांङ्कुशा-भयवरप्रद-शूलपाणिं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम्॥ ३ ॥
शीतांशु-शोभित-किरीट-विराजमानं 
भालेक्षणानल-विशोषित-पंञ्चबाणम् । नागाधिपा-रचित-भासुरकर्णपूरं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम् ॥ ४ ॥
पञ्चाननं दुरितमत्त-मतङ्गजानां 
नागान्तकं दनुजपुंङ्गव-पन्नगानाम् । दावानलं मरणशोक-जराटवीनां 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्‍वनाथम्॥ ५ ॥
तेजोमयं सगुण-निर्गुणमदितीय-

शिवषडाक्षरस्तोत्रम् shiv shadakshar stotram

शिवषडाक्षरस्तोत्रम् ॐ कारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायंति योगिन: । 

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नम: ॥ १ ॥

नमंतिऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणा: । 

नरा नमन्तिदेवेशं नकाराय नमो नम: ॥ २ ॥

महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम् । 

महापापहरं देवं मकाराय नमो नम: ॥ ३ ॥

शिवं शांन्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम् ।

शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नम: ॥ ४ ॥

वाहनं वृषभो यस्य वासुकि: कण्ठभूषणम् । 

वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नम: ॥ ५ ॥

यत्र यत्र स्थितो देव: सर्वव्यापी महेश्वर : ।

यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नम: ॥ ६ ॥

षडक्षरमिदं स्तोत्रं य: पठेच्छिवसंनिधौ ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ७ ॥
                          ॥इति श्रीरुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे शिवषडाक्षरस्तोत्रं संपूर्णम्॥