संदेश

January, 2013 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

श्रीशंकराष्टकम्

श्रीशंकराष्टकम्
शीर्षजटागणभारंगरलाहारंसमस्तसंहारम्। कैलासाद्रिविहारंपारंभववारिधेरहंवन्दे॥१॥
चन्द्रकलोज्ज्वलफालंकण्ठव्यालंजगत्रयीपालम्। कृतनरमस्तकमालंकालंकालस्यमोमलंवन्दे॥२॥
कोपेक्षणहतकामंस्वात्मारामंनगेन्द्रजावामम् । संसृतिशोकविरामंश्यामंकण्ठेनकारणंवन्दे॥३॥
कटितटविलसितनागंखण्डितयागंमहाद्भुतत्यागम्। विगतविषयरसरागंभागंयज्ञेषुबिभ्रतंवन्दे॥४॥
त्रिपुरादिकदनुजान्तंगिरिजाकान्तंसदैवसंशान्तम्। लीलाविजितकृतान्तंभान्तंस्वान्तेषुदेहिनांवन्दे॥५॥
सुरसरिदाप्लुतकेशंत्रिदशकुलेशंहृदयालयावेशम्। विगतास्जेषक्लेशंदेशंसर्वेष्टसंपदांवन्दे॥६॥
करतलकलितपिनाकंविगतजराकंसुकर्मणांपाकम्। परपदनीतवराकंनाकंगमपूगवन्दितंवन्दे॥७॥
भूतिविभूषितकायंदुस्तरमायंविवर्जितापायम्। प्रमथसमूह सहायंसायंप्रातर्निरन्तरंवन्दे॥८॥
यस्तुशिवाष्टकमेतद्ब्रह्मानन्देननिर्मितंनित्यम्। पठतिसमाहितचेताःप्राप्नोत्यन्तेसशैवमेवपदम्॥९॥
               ॥इति श्रीब्रह्मानन्दविरचितम् श्रीशंकराष्टकम् सम्पूर्णं॥