विन्ध्यवासिनी स्तुति

निशुम्भ-शुम्भ-मर्दिनी प्रचण्ड-मुण्ड-खण्डनीम् ।


वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।१।।त्रिशूल मुण्डधारिणीं धराविघात- हारिणीम् ।


गृहे-गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।२।।दरिद्र-दु:ख-हारिणीं सतां विभूतिकारिणीम् ।


वियोग-शोक-हारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।३।।लसत्सुलोललोचनं लतासदेवरप्रदम् ।


कपाल-शूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।४।।करे मुद्रा गदाधरो शिवां शिवप्रदायिनीम् ।


वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।५।।ऋषीन्द्रयामिनिप्रदं त्रिधास्यरूपधारिणीम् ।


जले-स्थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।६।।विशिष्ट-सृष्टि-कारिणीं विशाल - रूपधारिणीम् ।


महोदरे विलाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।७।।पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनीम् ।


विशुद्ध-बुद्धि-कारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम् ।।८।।

टिप्पणियां

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

हरि अनंत हरि कथा अनंता। A Gateway to the God

प्राचीन पूजा विधि